Do darmowej dostawy brakuje:

150.00 PLN

Kwota:

0.00 PLN

Zobacz koszyk Zamówienie

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Zakupów sklepu internetowego www.sklep.unoespresso.pl obowiązującego od 14.09.2020 roku. Definicje pojęć stosowane w dalszej części Polityki Prywatności zostały wyjaśnione na jej początku, a postanowienia Regulaminu Zakupów i Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio.

SPIS TREŚCI:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Przetwarzanie danych
 3. Zasady Newslettera
 4. Prawa podmiotów danych
 5. Postanowienia inne
 6. Pliki cookies

I. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych w ramach Sklepu Internetowego jest firma Uno Espresso s.c. E. Odija, L. Odija z siedzibą przy ul. Prusa 2/4 w Poznaniu; rejestrowaną 8.03.2004 r. w Poznaniu, NIP: 9452005041 niżej nazywana Administratorem). W sprawie obsługi i przechowywania danych osobowych możliwy jest kontakt z biurem firmy Administratora pod numerem telefonu 575-777-290 lub e-mail biuro@unoespresso.pl
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Szczególnie chronione przed Administratora są dane i interes Klientów Sklepu. Administrator zapewnia, że zbierane dane są przetwarzane i przechowywane zgodnie z prawem. Dane pobierane są w celach zgodnych z prawem; do przetworzenia zamówienia złożonego przez Klienta oraz, tylko za jego zgodą, do wysyłania Klientowi materiałów marketingowych. Dane przechowywane są nie dłużej niż jest to potrzebne, a Administrator deklaruje całkowitą poufność i nie przekazywanie danych dalej innym podmiotom, również takim, które wykorzystywać mogą takie dane i interesy do celów marketingowych.
 4. Wyrażenia i określenia niezdefiniowane w niniejszej polityce prywatności („Polityka Prywatności”) a rozpoczynające się z wielkiej litery (np. „Klient”, „Umowa Sprzedaży”, „Sklep Internetowy”) należy rozumieć zgodnie z ich definicją. Wyrażenia są też aktualne dla Regulaminu Zakupów.

II. Przetwarzanie danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  • przygotowanie na żądanie Klienta, a także zawarcie oraz realizacja umowy o świadczenie usług lub Umowy Sprzedaży, w tym wykonanie obowiązków reklamacyjnych lub podobnych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; względnie, w przypadku przedstawiciela Klienta, podstawę przetwarzania jego danych stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości kontaktowania się z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • obsługi lub też zachowania (utrwalenia, zarchiwizowania, itp.) komunikacji prowadzonej poprzez formularze i narzędzia (chat) kontaktowe dostępne w Sklepie Internetowym lub poprzez kontakt telefoniczny lub email na numery lub adresy wskazane w Sklepie Internetowym – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy prawnie uzasadniony interes Administratora przejawia się w dostarczeniu odpowiedzi na zadane przez Klienta pytanie; względnie, podstawę przetwarzania stanowi konieczność realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora przez przepis prawa (np. gdy kontakt obejmuje żądanie realizacji praw przysługujących Klientowi na gruncie RODO; art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora w ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO);
  • realizacja spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych oraz o rachunkowości, w tym także archiwizowanie umów i dokumentów rozliczeniowych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c RODO;
  • prowadzenie analiz, statystyk, działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); względnie, prawnie uzasadniony interes Administratora dla Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Dane przetwarzane w celach wskazanych w punkcie II.1 powyżej mogą być udostępniane innym podmiotom, mianowicie:
  • podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi IT (np. hostingowe), księgowe, bankowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie;
  • naszym pracownikom lub współpracownikom w szczególności obsłudze Sklepu, którzy zostali przeszkoleni, upoważnieni i zobowiązani do zachowania poufności oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
  • organom administracji publicznej lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie litery prawa, celem wykonania ciążących na nich lub na Sklepie czy Administratorze obowiązków.
 3. Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:
  • imię i nazwisko
  • adres e-mail
  • numer telefonu kontaktowego
  • data urodzenia
  • adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)
  • adres dostawy.
  • W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami, Administrator przetwarza dodatkowo:
  • nazwę firmy lub przedsiębiorcy/działalności
  • NIP przedsiębiorcy lub firmy
 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie II.3, jest Administratorowi niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego oraz do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Podanie danych osobowych jest w tych przypadkach dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia odpowiedniej umowy z Klientem lub jej bezpośredniej, indywidualnej konsultacji i ofertowania.
 2. Administrator ma prawo przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego (dane eksploatacyjne):
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Klienta z takich usług
  • informacje o skorzystaniu przez Klienta z takich usług
 3. Dane osobowe i interesy Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany – ale nie podlegają profilowaniu. Administrator nie będzie podejmować wobec Klienta decyzji, które opierałyby się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych, wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na Klienta
 4. Dane osobowe i interesy Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. II.1:
  • w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy – do momentu zakończenia jej obowiązywania;
  • w celu obsługi komunikacji – przez okres potrzebny do zaadresowania zgłoszonej sprawy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze sprawą;
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń;
  • w celach podatkowych i rachunkowych lub innych niezbędnych z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
  • w celu prowadzenia działań marketingowych – do momentu cofnięcia przez Klienta zgody, zaspokojenia prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora lub podmiotu trzeciego lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

III. Zasady newslettera

 1. Otrzymywanie elektronicznego newslettera wymaga podania adresu e-mail oraz potwierdzenia chęci otrzymywania wiadomości poprzez kliknięcie przycisku “Potwierdzam” w pierwszym otrzymanym mailu.
 2. Adres e-mail można pozostawić na stronie głównej sklepu, podczas rejestracji konta lub podczas dokonywania zakupów on-line.
 3. Podając swój adres email na stronie www.sklep.unoespresso.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w szczególności adresu poczty elektronicznej, przez Uno Espresso s.c. E. Odija, L. Odija z siedzibą w Poznaniu ul. Bolesława Prusa 4/2 będącym administratorem danych.
 4. Pozyskiwane dane wykorzystywane są wyłącznie w celu przesyłania newsletterów oraz obsługi korespondencji.
 5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności poprzez stosowną ochronę tychże danych osobowych oraz ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Adresy email będą przechowywane w bazie kontaktów w systemie Omnisend.
 8. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymywanie newslettera.
 9. Podanie przez Subskrybenta daty urodzin, podczas zapisywania się do Newslettera, umożliwi wysłanie życzeń urodzinowych, specjalnych rabatów i promocji urodzinowych.
 10. Subskrybent newslettera w każdym momencie ma możliwość rezygnacji z jego dalszego otrzymywania. W tym celu należy kliknąć w link rezygnacji (stopkę rezygnacji) będący elementem każdej wysyłanej wiadomości.

IV. Prawa podmiotów danych:

 1. Jako osobie, które dotyczą dane, Klientowi przysługują – w przypadkach i w zakresie przewidzianym w przepisach o ochronie danych osobowych – prawa do:
  • dostępu do treści Twoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 RODO;
  • usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 i 18 RODO;
  • przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych i RODO.

V. Inne postanowienia

 1. Sklep Internetowy i Administrator może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator i Sklep rekomenduje, żeby po przejściu na inne strony zapoznać się z obowiązującymi tam politykami prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego.
 2. Administrator i Sklep stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Szczególnie ważne jest dla Administratora i Sklepu dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administrator i Sklep gwarantuje następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Twoich danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  • dane osobowe przesyłane są przez bezpieczny protokół SSL/TSL;
  • dane osobowe przechowywane na serwerach Administratora są szyfrowane – ochronę przed fizycznym dostępem do serwerów, na których przechowywane są Twoje dane osobowe, zapewnia wiarygodny dostawca serwera;
  • szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta;
  • zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem;
  • dostęp do Konta Klienta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Klienta.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany Polityki Prywatności, zwłaszcza w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz naszymi działaniami mającymi na celu podniesienie bezpieczeństwa danych osób, których dane dotyczą. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie Sklepu Internetowego.

VI. PLIKI COOKIE

 1. Poprzez pliki Cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkownika, przeznaczone do korzystania ze Sklepu Internetowego (dalej, także, „Strona Internetowa” albo „Serwis”). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta/Użytkownia, wyświetlić Stronę Internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, utrzymać sesję, itp. Pliki Cookie zazwyczaj zawierają nazwę Strony Internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki Cookie używane są w celu dostosowania zawartości Sklepu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Stron Internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zredagowanych statystyk, ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika oraz z ochroną jego danych i interesów.
 3. Używane przez Sklep pliki cookies:
  • pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika;
  • pliki pochodzące z zewnętrznych serwisów internetowych, służące do zbierania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Sklepu – w tym celu korzystamy z następujących narzędzi:
   • GOOGLE ANALYTICS – narzędzia służące do liczenia wizyt w Serwisie, ich długości oraz określenia w jaki sposób Klient/Uzytkownik wszedł do Sklepu oraz jakie funkcjonalności Serwisu lub jakie jego części są najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane i w jaki sposób używane przez poszczególnych użytkowników – co pozwala nam na analizę wydajności Serwisów oraz określenie kierunków rozwoju nowych funkcjonalności i usług;
   • HOTJAR – narzędzia wykorzystującego pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniu użytkowników w Serwisie
   • GOOGLE ADS – systemu reklamowego GOOGLE
   • FACEBOOK ADS – systemu reklamowego FACEBOOK
  • pliki odpowiedzialne za wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji użytkownika.
 4. Użytkownik/Klient może zrezygnować z anonimowego zapisu działań wykonywanych w Serwisie w analitycznych plikach Cookie
 5. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików Cookie na docelowym urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania. Ograniczenie stosowania plików Cookie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie.